Asuntokaupan tulevaisuus

Vuosittain uutisoidaan asuntokaupassa tapahtuvista kysynnän muutoksista, jotka taas vaikuttavat esimerkiksi hinnoitteluun. Mutta mitä muita muutoksia asuntokauppa pitää sisällään lähitulevaisuudessa, kuin pelkästään talouden heittelyä tai jopa pelättyjä asuntokuplia?

Suurimmat muutokset kumpuavat urbaanisatiosta

Kun taloutta peilaavat muutokset suljetaan pois, jää jäljelle digitaalisuuteen, teknologiaan ja innovaatioihin, palvelumalleihin, asiakastarpeisiin sekä arvopohjaan perustuvat muutokset. Myös nämä tekijät vaikuttavat talouden ohella kysyntään ja asuntokauppaan.

Teknologian ja talouden vierellä isoimpana muutoksen ajajana pidetään kuitenkin yhä urbanisaatiota. Sen mukanaan tuomat muutokset näkyvät varsinkin kysynnässä ja asuntojen hinnoissa; hinnat nousevat kasvukeskuksissa ja painuvat alas muilla alueilla. Samalla ne heijastuvat paikallisen yhteisön palvelutarjontaan, mahdollisiin työpaikkoihin ja sitä kautta kokonaisvaltaisesti ihmisten elintasoon. Urbanisaatiosta seuraakin usein pienille paikkakunnille vaikea noidankehä, josta ei ulospääsyä tunnu löytyvän. Kaupungeissa taas tiloilta odotetaan joustavuutta; sama tila voi olla käytössä isolla yhteisöllä ja sen odotetaan mukautuvan moniin eri käyttötarkoituksiin. 

Uusi teknologia vie asuntokauppaa tuntemattomille vesille

Digitalisaatio on yksi niistä muutoksista, joka astuu asuntokaupassa yhä enenevässä määrin keskiöön, digitalisoiden rakennuspalveluiden lisäksi kiinteistöt itsessään. Älyteknologiaa on paljon tarjolla ja trendikkäitä älykoteja nousee myös Suomeen tiuhaa tahtia. Ne pitävät sisällään järjestelmän, jonka avulla pystyy säätelemään lähes kaikkea kodin teknologiaa aina valaistuksesta kodinkoneiden ajastamiseen saakka. Tämä tekee digitaalisista kodeista myös energiatehokkaampia ja sähkönkulutukseltaan huokeampia. 

Yhä useampi järjestelmä pystytään myös digitaalisesti yhdistämään toisiinsa. Tämä kehityskaari mahdollistaa yksilöllisempää, mutta samalla tehokkaampaa datan käyttöä. Järjestelmien integroituessa hyödynnettävän datan määrä kasvaa, joka edesauttaa turvallisuuden sekä asumismukavuuden parantamista.

Digitalisaation vanavedessä syntynyt IoT eli esineiden internet yhdistää tulevaisuudessa yhä enemmän kodinkoneiden lisäksi itse koteja. Teollinen internet kasvaa yhä isommaksi osaksi rakentamista ja sitä kautta myös asuntokauppaa. Tulevaisuudessa kodin seinät eivät enää rajoita IoT-teknologiaa, vaan sen kautta pystytään yhdistämään useampia koteja, prosesseja ja eri data-yksiköiden tietoa yhdeksi suureksi tietokannaksi. Näin ollen dataa pystytään jalostamaan pidemmälle ja tehostamaan sen käyttöä. Esimerkiksi energiankäyttöä voidaan seurata, supistaa sekä käyttää kustannustehokkaammin yhteisjärjestelmien avulla.

Teknologiasta haetaan varmuutta ja entistä tehokkaampaa turvaa

Myös AR (augmented reality) eli lisätty todellisuus, VR (virtual reality) eli virtuaalitodellisuus, puheentunnistus, robotisaatio sekä keinoäly (artificial intelligence) tulevat yhä enemmän mukaan tavallisten ihmisten elämään. Arjen asumiseen niiden avulla haetaan helpotusta, varmuutta ja turvallisuutta. Samoja arvoja niiltä haetaan tulevaisuudessa myös asuntokaupan puolella; keinoäly ymmärtää tarpeesi ja esittelee verkosta juuri sinulle sopivat kohteet, virtuaalitodellisuus antaa varmuutta oikean uudiskohteen valitsemiseen ja puheentunnistus voi auttaa henkilön varmentamisessa kun kauppasopimuksia solmitaan etänä. Robotisaatio taas tulee varmasti ottamaan yhä enemmän jalansijaa rakennuspuolella, varsinkin ihmiselle vaarallisissa työtehtävissä.

Nämä uudet teknologiat avaavat ovia niin ikään uusille palveluille, kuin myös vievät asiakas- sekä käyttäjäkokemuksia uudelle tasolle. Ja aina kun uutta teknologiaa tulee markkinoille, alkavat myös kuluttajien vaatimukset kasvamaan. Ennen esimerkiksi uudiskohdetta myytäessä riitti asunnon pohjapiirrokset, mutta nyt elämme murrosta, jossa ihmiset oppivat pikku hiljaa vaatimaan päätöksenteon tueksi asunnoista 3D-kuvia ja virtuaalimalleja.

Vastavuoroisesti uudet teknologiat tuovat myös uusia vaatimuksia elämiseen ja työskentelyyn. Turhaa sitoutumista halutaan välttää tulevaisuudessa työn laadun muuttuessa ja esimerkiksi vuokrasopimusten ennustetaan lyhenevän ja tilankäytön ottavan entistä joustavampia rooleja. Näistä esimerkkinä toimivat jo palvelut, jotka mahdollistavat yhteisten työtilojen (toimiston tai jopa pelkän työpöydän) vuokraamisen joustavasti ja lyhytaikaisesti eri sijainneista. Näitä yhteistiloja on jo vuokrattavissa niin Suomessa kuin myös muualla maailmalla. 

Arvopohja ajaa käyttöönotto kustannusten edelle 

Vaikka uusi teknologia johtaa alaa siis entistä datavetoisempaan suuntaan, tietyllä tasolla asuntokaupassa säilyy aina mukana tunnepuolen aspekti; asunto kun harvoin ostetaan pelkällä järjellä. Sen sijaan tunnereaktiot näyttelevät vahvasti omaa osaansa. Tunteisiin voi kuitenkin vedota myös asiakaskokemusta parantamalla. Tästä esimerkkinä toimii mm rakentamattoman uudiskohteen kokeminen Digitaalisen Asuntoikkunan avulla (ks video). 

Mutta miksi kukaan olisi valmis sijoittamaan näihin uusiin teknologioihin? Tähän liittyy vahvasti arvopohjaiset muutokset, alati kasvavat vaatimukset sekä niiden kautta ihmisten valmius panostaa asumismukavuuteen. Edellä mainitut arvot tuntuvat yhä enenevässä määrin ajavan käyttöönotto kustannuksien edelle. Esimerkiksi älytekniikan asentaminen maksaa paljon enemmän kuin perus-sähköjen vetäminen, mutta samalla asumismukavuus paranee ja pidemmällä juoksulla syntyy myös ajallisia sekä kustannuspohjaisia säästöjä. 

Tästä hyvänä esimerkiksi toimii myös Huoneistostudion mallinnuskuvat sekä virtuaalimallit; nekin maksavat enemmän kuin perinteinen tapa myydä rakentamattomia uudisasuntoja pohjapiirrosten avulla. Kuitenkin mallit tuovat loppuasiakkaalle arvoa ja vahvistavat hänen silmissään yrityksen brändiä. Näin ollen pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna ne luovat kilpailuetua, parantavat myyntiä, lyhentävät asuntojen myyntiaikoja sekä kotiuttavat kaupoiksi suuremman prosentin etukäteisvarauksia. 

Kaiken kaikkiaan asuntokauppa siis muuttuu koko ajan muun maailman mukana. Tietenkään kukaan ei tulevaisuutta pysty täysin tarkkaan ennustamaan, mutta edellä mainitut trendit sentään luovat suuntaviivoja kohti tulevaa. Se mitä kaikkea muuta tulemme vielä näkemään ja kokemaan, jääkin sitten tulevaisuudessa nähtäväksi. 

Tutustu lopuksi myös alla oleviin videoihin, jotka kertovat millaisia muutoksia Huoneistostudio tuo uuden teknologian avulla asuntokauppaan.

Saammeko esitellä asuntomyynnin tulevaisuuden eli 3D-mallien esittelyyn keskittyneen Digitaalisen Asuntoikkunan!