Kokemuksia virtuaalikodeista – katso, mitä tutkimus paljastaa

Äskettäin julkaistu asuntojen virtuaaliesittelyjä koskeva tutkimus osoittaa suuren osan sekä kuluttajista että kiinteistönvälittäjistä kokevan VR-teknologian erittäin hyödylliseksi kodinostoprosessissa. Kuluttajat tuntevat saavansa siitä paljon tukea tiedonhakuunsa, ja välittäjille se on yhä välttämättömämpi keino alalla kilpailemiseen.

Kokonaisvaltainen käsitys keskeneräisestäkin kohteesta

VR eli virtuaalitodellisuus tarjoaa merkittävää apua erityisesti asunnonhankinnan tiedonhakuvaiheessa. Mallintamalla vasta suunnitteilla tai rakenteilla olevia uudiskohteita kuluttajat saavat selvän visuaalisen käsityksen niiden ominaisuuksista ja voivat vertailla niitä helpommin muuhun asuntotarjontaan. Virtuaaliesittelystä saatava parempi asiakaskokemus lisää tehokkaasti asiakkaan ostohalua sekä myös valmiutta maksaa korkeampaa hintaa.

Tutkimukseen vastanneista kuluttajista 80 % on vahvasti tai erittäin vahvasti sitä mieltä, että virtuaaliesittelystä on hyötyä uudisasunnon ostoprosessissa. Sen avulla paljon tai erittäin paljon nopeammaksi prosessin ajattelee tulevan 60 % vastaajista.

Kiinteistönvälittäjistä vahvasti tai erittäin vahvasti ajattelee virtuaalisen esittelyn tuovan uudiskohdemyyntiin hyötyä 69 % vastaajista ja ajansäästöä 38 %. Varsinkaan ajansäästön puolesta välittäjät eivät siis vielä tunnista uudiskohteiden virtuaaliesittelyn tuomaa tehokkuutta siinä määrin kuin niitä ostavat kuluttajat. Joidenkin välittäjien mielestä esimerkiksi huonekorkeuksien ja pohjaratkaisujen hahmottaminen voi olla haastavaa vielä virtuaalisestikin.

Suhteellisen hyvää sisustusta

Useimmiten asuntojen mallinnukset tehdään täysin sisustettuina. Osa asunnonostajista nostaa esiin, että sisustus ei välttämättä kuitenkaan vastaa erityisen hyvin heidän omaa tyyliään tai on tyypillisen kodin kalustukseen nähden tasoltaan liian high-endiä luoden tilasta hieman harhaanjohtavan mielikuvan.

Silti virtuaaliasuntojen sisustamisen hyödyllisyyttä merkittävänä tai erittäin merkittävänä pitää asunnonostajista puolet. Lähes puolet heistä ajattelee sen nopeuttavan ostoprosessia paljon tai erittäin paljon. Vastaajat sanovat sisustuksen auttavan ennen kaikkea saamaan tiloista ja mittasuhteista paremman käsityksen.

Kiinteistönvälittäjistä virtuaalisen sisustamisen puolestapuhujia löytyy vielä suuremmissa määrin. Heistä 62 % kokee siitä olevan paljon tai erittäin paljon hyötyä ja aikaa säästävää vaikutusta jo 69 % mielestä.

Virtuaalivälittäjillä on nyt vientiä

VR-teknologian mahdollisuuksiin kiinteistönvälityksessä on herätty, vaikkei se aivan käyttöönotossa vielä siinä määrin ilmenekään. Kiinteistönvälittäjistä 62 % uskoo uudiskohdetta ostavien olevan hyvin tai erittäin todennäköisiä valitsemaan virtuaaliesittelyjä tarjoavan välittäjän.

Kuluttajien kiinnostus on kuitenkin vielä suurempaa: asunnonostajista 70 % ilmoittaa olevansa hyvin tai erittäin todennäköisiä valitsemaan uudiskohteen virtuaaliesittelyjä tarjoavan kiinteistönvälittäjän. Myös virtuaalinen sisustaminen herättää ihmisissä kiinnostusta: sellaista tarjoavaa välittäjää kaipaisi suurella todennäköisyydellä 40 % vastaajista.

Varsin ilmiselvistä hyödyistä huolimatta 69 % kiinteistönvälittäjistä kertoo, ettei ole hyödyntänyt työssään vielä lainkaan digitaalista teknologiaa – lähinnä kustannussyistä. Osa välittäjistä kuitenkin kokee virtuaaliesittelyn tarjoamisen tarpeelliseksi siksi, koska useat kilpailijat hyödyntävät sitä jo omassa palvelussaan. Pari välittäjää myös mainitsee, että virtuaaliesittelyt voitaisiin laajentaa itse kohteesta myös sen naapurustoon ja siellä vapaaseen tutustumiseen.

Lähde:

Sihi, D. (2018) Home sweet virtual home: The use of virtual and augmented reality technologies in high involvement purchase decisions. Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 12 (4), 398–417.